Reklama

Unikátní návrh kontaktní podlahy vyrobené z ultralehkého betonu na bázi pěnového skla REFAGLASS

Poslat upozornění na tento článek emailem Vytisknout článek

28.10.2021

U podlah vyskytujících se nad nevytápěným prostorem (sklep, chodba) nebo u podlah v 1.NP u nepodsklepených objektů je potřeba zajistit dostatečný tepelný odpor podlahové konstrukce pro zamezení vzniku tepelného mostu či úniku tepla skrz tuto konstrukci. Jak lze využít ultralehkého mezerovitého betonu v podlahových konstrukcích?

U tradičních řešení podlahových konstrukcí se využívají nejčastěji tepelně izolační materiály vložené do konstrukce (minerální vlna, EPS a další), které zajišťují její tepelně izolační vlastnosti, a dále pro dosažení lepších vlastností podlahy z pohledu její tepelné jímavosti a poklesu dotykové teploty je výhodné využití deskových materiálů na bázi dřeva do souvrství podlahy při povrchu konstrukce pod nášlapnou vrstvu.

Při použití určité vrstvy ultralehkého mezerovitého betonu z kameniva na bázi pěnového skla je možné dosáhnout dostatečného tepelného odporu bez použití dodatečného izolantu, anebo lze dosáhnout výrazného snížení tloušťky tohoto izolantu. Lehký mezerovitý beton z pěnového skla může být také využit pro konstrukce, u kterých je nutné dosáhnout snížení tepelné jímavosti (např. podkladní vrstva pro aplikaci dlažby apod.).

Příspěvek se zabývá návrhem podlahových konstrukcí s použitím ultralehkého betonu na bázi pěnového skla jako tepelně izolační a roznášecí vrstvy. Pro návrh podlahové konstrukce byl proveden návrh receptur speciálních ultra lehkých mezerovitých betonů a bylo provedeno stanovení jejich klíčových vlastností a vlastností dalších klíčových vrstev u modelové podlahové konstrukce, která byla navržena ve formě klíčové studie. Jednalo se o stanovení mechanických a tepelněizolačních vlastností ultralehkého betonu tvořící jádro podlahy a vlastnosti cementotřískové desky jako podklad pro uložení nášlapné vrstvy.

Návrh podlahové konstrukce a receptur ultra lehkých mezerovitých betonů

V rámci výzkumných prací byl vytvořen návrh jednoduché podlahové konstrukce pro případ podlahy přiléhající k terénu, který je tvořen z podkladního betonu, vrstvy ultralehkého mezerovitého betonu, roznášecí vrstvy (2x vrstva 15 mm cementotřískových desek) a finální nášlapné vrstvy. Schéma konstrukce je uvedeno na obrázku č. 1.

Refaglass - kontaktní podlahy z ultratenkého betonu

Obrázek 1. Navrhovaná skladba podlahové konstrukce

Pro výrobu ultralehkého betonu byly navrženy 3 zkušební receptury, na kterých bylo provedeno stanovení základních fyzikálních, mechanických a tepelně izolačních vlastností. Z hlediska cementotřískových desek byl vybrán typicky používaný zástupce (standardní cementotřísková o tloušťce 15 mm a objemové hmotnosti 1320 kg/m3) těchto deskových materiálů a byla na vzorcích z toho materiálu vyrobených provedeno stanovení základních fyzikálních a tepelně vlhkostních vlastností. Snahou bylo simulovat reálné možné vlhkostní zatížení materiálu po zabudování do konstrukce. Snahou bylo také u obou typů materiálů stanovit reálné tepelně izolační vlastnosti se zohledněním reálné sorpční vlhkosti a jejího vlivu na tepelně izolační vlastnosti. Receptury navržených betonů jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Refaglass - kontaktní podlahy z ultratenkého betonu
Tab 1. Přehled vyrobených receptur

U výroby vzorků z lehkého mezerovitého betonu se vycházelo z postupu, který by bylo možné následně aplikovat na stavbě. Nejprve bylo objemově nachystáno lehké kamenivo na bázi pěnového skla a následně hmotnostně ostatní vstupní složky. Míchání probíhalo pomocí staveništní míchací vrtule do vzniku zavlhlé směsi (všechna zrna kameniva obalena cementovým tmelem). Čerstvý beton byl ukládán pomocí vibračního stolu do zkušebních forem a zároveň byla čerstvá směs do forem vtlačována pro jejich dokonalé vyplnění a zhutnění vzorku. Ze zkušebních receptur byly vyrobeny dva typy zkušebních vzorků, na kterých byly stanoveny požadované vlastnosti:

1) Trámečky 40 x 40 x 160 mm (stanovení mechanických a fyzikálních vlastností)

2) Čtvercové vzorky 200 x 200 x 35 mm (stanovení mechanických a tepelně izolačních vlastností)

Refaglass - kontaktní podlahy z ultratenkého betonu Refaglass - kontaktní podlahy z ultratenkého betonu

Obrázek 2. Vyrobený vzorek ultralehkého betonu ULC3, 
Obrázek 3. Vyrobený vzorek ultralehkého betonu ULC 3 (detail obalení zrn kameniva cementem)

Metodika a zkušební postupy

Na připravených vzorcích byly po 14 a 28 dnech stanoveny klíčové vlastnosti, které jsou důležité z hlediska využití vyvíjených materiálů do podlahových kontaktních konstrukcí. Všechny provedené zkoušky probíhaly dle uvedených platných technických norem (viz níže): 

- Objemová hmotnost v čerstvém/ztvrdlém stavu byla stanovena na vzorcích lehkých betonů v souladu s ČSN EN 12350–6 a ČSN EN 12390-7,

- Pevnost ztvrdlých lehkých betonů v tahu ohybem byla stanovena dle ČSN EN 12390-5,

- Pevnost ztvrdlých lehkých betonů v tlaku byla stanovena dle ČSN EN 12390-3,

- Stanoveni součinitele tepelné vodivosti lehkých betonů i deskových materiálů bylo provedeno v ustáleném stavu metodou desky dle ČSN EN 12667 a ISO 8301,

- Tloušťkové bobtnání deskových materiálů bylo stanoveno dle ČSN EN 317.

Stanovení objemové hmotnosti bylo provedeno v čerstvém stavu a dále v ztvrdlém stavu po 14 a 28 dnech. Stanovení mechanických vlastností (pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu) bylo provedeno ve ztvrdlém stavu po 14 a 28 dnech od namíchání. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 2 a na obrázku č. 2.

Refaglass - kontaktní podlahy z ultratenkého betonu

Tab 2. Přehled mechanických vlastností ultralehkého mezerovitého betonu

Refaglass - kontaktní podlahy z ultratenkého betonu

Obrázek 4. Přehled fyzikálně mechanických vlastností ultralehkého mezerovitého betonu

Stanovení tepelně izolačních vlastností bylo provedeno v ustáleném stavu metodou desky pomocí přístroje Lasercomp Fox 200 Vacuum při střední teplotě +10°C a teplotním spádu 10°C.

Měření bylo provedeno na zkušebních vzorcích ultra lehkých betonů všech tří receptur a na vzorku cementotřískové desky kondiciované v laboratorním prostředí (teplota 23°C a relativní vlhkost 50 %).  Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 3. Z výsledků je patrné, že naměřené hodnoty tepelných vodivostí u ultra lehkých betonů jsou ve všech případech velmi nízké a pohybují se v rozmezí 0,099 – 0,114 W/(m.K). Tyto hodnoty jsou nižší než hodnoty běžných lehkých betonů srovnatelné objemové hmotnosti (např. dle ČSN 73 0540-3). V případě cementotřískové desky byla zjištěna hodnota 0,2201 W/(m.K), což je při objemové hmotnosti 1260 kg/m3 výrazně nižší hodnota, než je hodnota uváděná v ČSN 730540-3).

Refaglass - kontaktní podlahy z ultratenkého betonu

Tab 3. Přehled součinitele tepelné vodivosti u vzorků kondiciovaných v laboratorním prostředí (teplota 23°C a relativní vlhkost 50 %).

Refaglass - kontaktní podlahy z ultratenkého betonu

Obrázek 5. Závislost součinitele tepelné vodivosti na objemové hmotnosti u vzorků lehkého betonu (laboratorní prostředí)

Dále bylo provedeno studium tepelně vlhkostního chování obou typů materiálů, aby bylo možné stanovit reálné chování materiálů po zabudování do konstrukce. Bylo provedeno kondiciování vzorků v prostředích s teplotou +23°C a různou relativní vlhkostí (0 – 93% u cementotřískové desky, 0 – 80% u ultra lehkého betonu). Pro toto studium byla z lehkých betonů zvolena pouze receptura č. 3, která vykazovala nejlepší mechanické vlastnosti a také nejlepší poměr tepelně izolačních vlastností a objemové hmotnosti, jak je i patrné z obrázku č. 5.

Refaglass - kontaktní podlahy z ultratenkého betonu

Tab 4. Přehled vlastností použité cementotřískové desky

Refaglass - kontaktní podlahy z ultratenkého betonu

Tab 5. Přehled vlastnosti ultralehkého betonu receptura 3

Refaglass - kontaktní podlahy z ultratenkého betonu

Obrázek 6. Závislost součinitele tepelné vodivosti na relativní vlhkosti prostředí při teplotě +23°C

Refaglass - kontaktní podlahy z ultratenkého betonu

Obrázek 7. Závislost materiálové sorpční vlhkosti na relativní vlhkosti prostředí při teplotě +23°C

Využití ultralehkého mezerovitého betonu v podlahových konstrukcích

Na základě naměřených tepelných vodivostí materiálů, byl proveden návrh modelové podlahové konstrukce a byla stanovena potřebná tloušťka lehkého betonu, aby bylo dosaženo požadované hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2 UN,20 = 0,45 W/(m2.K). Při návrhu nebyla započítána finální nášlapní vrstva, aby nebyl výpočet ovlivněn případným vyšším tepelným odporem přídavných vrstev (např. v případě plovoucí podlahy). Pro dosažení požadovaných vlastností by byla nutná vrstva cca 240 mm lehkého betonu (s návrhovou tepelnou vodivostí 0,1193 W/(m.K)), což je hodnota mírně vyšší než je běžná skladba obsahující tepelný izolant a např. železobetonovou desku. Výhodou je však rychlejší a jednodušší provádění podlahy a i skutečnost, že je použito lehké kamenivo vyráběné z recyklovaného skla. Při zohlednění objemové hmotnosti použitého betonu lze tvrdit, že 240 mm lehkého betonu odpovídá hmotnostně cca 59 mm železobetonu při objemové hmotnosti 2400 kg/m3.

Ve většině skladeb lze kombinovat lehký mezerovitý beton a tepelný izolant, kterého je ovšem možné využít menší množství, čímž se dosáhne výrazných úspor (i finančních). Zlepší se také tepelně technické parametry výsledné konstrukce a její chování v obvodové části přiléhající se svislým konstrukcím. Také bude dosaženo příznivější hodnoty tepelné jímavosti v případě, kde bude jako nášlapná vrstva použita povlaková krytina nebo dlažba (zde především v případech, že by byla aplikována přímo na vyrovnaný lehký beton).

Konečně ultra lehký beton může najít využití i u rekonstrukcí, kde jeho aplikací lze snížit zatížení konstrukce, lze ho využít i na vyplnění dutin, nerovností, zateplení kleneb sklepů a podobně.

Lehký beton je možné kombinovat v podlahových konstrukcích velmi výhodně s dřevocementovými, dřevo vláknitými a dalšími deskovými materiály, které budou působit na povrchu jako roznášecí vrstva a chránit ultralehký beton před účinky bodového zatížení. Výhodou tohoto systému je relativně jednoduchá a rychlá výstavba a menší nároky na vlastnosti podkladního povrchu, což může být výhodné především u rekonstrukcí, kdy je možné podkladní konstrukci vyrovnat přímo mezerovitým betonem.

Poděkování:

Příspěvek byl vytvořen v rámci řešení projektu FV20086 "Vývoj lehkých novodobých stavebních materiálů s využitím lehkého kameniva na bázi odpadní skleněné moučky" podporovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu a projektu specifického výzkumu VUT v Brně  FAST-J-19-6034 - Trvanlivost a chování deskových materiálů na bázi dřeva při různých expozicích.

Kontakt:

REFAGLASS s.r.o.                                                         
Na Flusárně 168
261 01 Příbram
Česká republika

Tel: +420 800 12 13 13
E-mail: info@refaglass.cz, www.refaglass.cz

Autoři: ZACH Jiří, BUBENÍK Jan, SEDLMAJER Martin,
Brno, VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ, fakulta stavební, ústav technologie stavebních hmot a dílců,
Centrum AdMaS, Purkyňova 139, 612 00 Brno, Czech Republic

Článek byl zobrazen 1427 krát.

Diskuze k článku

Přidat příspěvěk

Nenalezen žádný záznam

Kontextová reklama

Další články na téma Podlahy a podlahové krytiny

Kupujeme podlahu do zatěžovaných prostor

Kupujeme podlahu do zatěžovaných prostor

Sortiment podlahovin je na našem trhu už velmi široký a každý si může pořídit druh dle svého gusta. Jestliže se však jedná o podlahu v intenzivněji zatěžovaných prostorách, měli bychom výběru věnovat více pozornosti. Týká se to například chodeb, příp. i kuchyní a dalších společných místností v domech či bytech.

 
Podlahové zásuvky, o kterých nevíte aneb, jak se zbavit zbytečných kabelů

Podlahové zásuvky, o kterých nevíte aneb, jak se zbavit zbytečných kabelů

Že nemáte kam zapojit notebook na stole uprostřed místnosti nebo při odpočinku na terase? Televizi máte v jediném možném rohu vedle zásuvky a k zahradnímu grilu natahujete prodlužovací šňůru oknem? Nemusíte! Problém hravě řeší podlahové zásuvky.

 
Anhydritové lité podlahy mají oproti betonovým řadu výhod

Anhydritové lité podlahy mají oproti betonovým řadu výhod

Anhydritové podlahy mají oproti klasickým betonovým podlahám řadu předností. A vzhledem k tomu, že pro betonové podlahy nehovoří už ani nižší cena, pokládají se anhydritové lité podlahy stále častěji. Jejich realizace je rychlá, čistá a vhodná i na podlahové topení.

 
Nová podlaha - styl moderního bydlení

Nová podlaha - styl moderního bydlení

Naše firma Podlahy Zeus s.r.o. si zakládá na vysoké kvalitě odvedené práce a profesionálním jednání. Zajišťuje jak dodání samotného materiálu, tak jejich odbornou montáž. V případě zájmu zpracuje i Vámi dodaný materiál (pochopitelně v závislosti na jeho kvalitě).

 
Dřevěná podlaha v koupelně aneb není dřevo jako dřevo

Dřevěná podlaha v koupelně aneb není dřevo jako dřevo

Dřevo je odnepaměti snadno dostupný materiál, který lidé široce využívají po celou dobu své historie. Nikdy nevyjde z módy a nepodléhá trendům. Dřevo má zkrátka obrovský potenciál využití, ale upřímně řečeno, jeho údržba je náročná, obzvlášť ve vlhkém prostředí koupelny.

 
Jak postupovat při čištění tvrdých podlah?

Jak postupovat při čištění tvrdých podlah?

Podlahy jsou neustále vystaveny různým nepříznivým vlivům, které způsobují jejich opotřebení. Usedají na ně nečistoty, jsou namáhány tlakem a otěrem, vystavovány vlhkosti i chemikáliím. Pokud tedy chceme, aby podlaha vypadala stále jako nová, musíme se o ni pečlivě starat a udržovat ji v čistotě. Jak ale správně čistit tvrdé podlahy?

 
Kvalitní betonovou podlahu si nechejte udělat od odborníků

Kvalitní betonovou podlahu si nechejte udělat od odborníků

Betonové podlahy jsou nejpoužívanějším typem podlah v rodinných a bytových domech, v novostavbách i při rekonstrukcích. Jejich realizace je rychlá, jednoduchá a cenově přijatelná. A pokud ji provádí odborníci, je také kvalitní. I na betonové podlaze se dá spousta věcí pokazit, od nekvalitního materiálu pro výrobu betonu, až po nezkušené pracovníky.

 
Kompozitní materiál aneb vyřešené dilema

Kompozitní materiál aneb vyřešené dilema

Jak už tady mnohokrát padlo, dřevo je jedinečný materiál, který má tradici a mnoho dobrých vlastností. Pro některé aplikace však přece jen není příliš vhodné a také vyžaduje určitou míru údržby. Jako náhrada se proto často používá plast, ale přiznejme si – kdo ho má opravdu rád? Plast působí uměle, levně, není to prostě ono. Co tedy použít?

 

Zpět na předchozí stránku

Reklama

Náš tip

Okna PREMIUM smart – vsaďte na kvalitu

Ideální pro novostavby i rekonstrukce. Zasklení trojsklem, navíc trojité těsnění za skoro stejnou cenu jako dvojité těsnění. Tepelný prostup celým oknem až 0,75 W/m²K.

 

SEDACÍ VAK KOSTKA MINI

Sedací kostka je zajímavá nabídka do současných moderních interiérů, kde chybí elegantní a praktické doplňky. Kostky můžou být alternativou klasických sedacích vaků, vždyť na mejdan mnohokrát přijde více osob než bylo pozváno. Pro Vaše děti vznikne zábava při stavění hradů, domečků a pyramid.

 

Terakotový pomalý hrnec JATA

Užijte si chutné a pomalé vaření v pomalém hrnci JATA JEOL2145. Jednoduše zvládnete zdravě připravit pokrm pro 5–6 osob. Stane se tak vaším nepostradatelným pomocníkem. Je schopen přípravy jídla na nízkou i vysokou teplotu.

 

Polštáře pro zdravý a kvalitní spánek

Kvalitní a správně zvolený polštář je základem zdravého spánku. Máme pro Vás širokou nabídku polštářů z dutého vlákna, zdravotních či anatomických.

 

Sleva až 15 % na masážní a vířivé vany

Rádi relaxujete ve vaně po dlouhém a náročném pracovním dni? Právě pro Vás vyrábíme kvalitní masážní vany vybavené jak hydromasáží (masáž vodním proudem), tak i AIR masáží (jemná bublinková masáž). Česká výroba, prodloužená záruka, odborná montáž. Vše zajistíme. 

 

Reklama

Firmy z oboru

Kvalitní betonové podlahy po celé ČR

Firma Betony Ouřada realizuje strojně hlazené betonové podlahy coby jednoduché a kvalitní řešení podlah za výhodnou cenu.

České vinylové podlahy

Fatra, a.s. je tradičním českým výrobcem vinylových podlahových krytin. Široký sortiment podlah doplňují podlahové lišty, schodišťové hrany či svařovací šňůry.

Nejčtenější z této rubriky

Srovnání umělých podlah – je lepší laminát, vinyl nebo PVC?

Srovnání umělých podlah – je lepší laminát, vinyl nebo PVC?

Podlahové krytiny z umělých materiálů jsou stále kvalitnější, rozmanitější a také oblíbenější. Díky svým vlastnostem jsou vhodné i do velmi zatěžovaných prostor. Jaký je ale vlastně rozdíl mezi PVC, laminátem, vinylem a linem?

 

Jak si vyrobit háčkovaný kobereček ze zbytků

Jak si vyrobit háčkovaný kobereček ze zbytků

Spoustu textilního materiálu jsme si zvykli vyhazovat jako odpad, který nám doma zavazí. Ale není to škoda? Z látek, které mají pěknou barvu a příjemně hřejí, můžeme velmi snadno uháčkovat hezké koberečky například do dětského pokoje, nebo z nich vyrobit rohožky třeba ke vchodovým dveřím, či do koupelny anebo malé podložky pod čajovou konvici.

 

Vybíráme podlahu do předsíně, chodby nebo haly

Vybíráme podlahu do předsíně, chodby nebo haly

Předsíň či hala je tím prvním prostorem, který nás při vstupu do domu nebo bytu uvítá. Proto bychom si na jeho vzhledu měli dát záležet. Jedním z nejdůležitějších prvků předsíně, chodby či haly je podlaha, která by měla být nejen líbivá na pohled, ale především také odolná a snadno udržovatelná. Jaká podlaha je tedy do těchto prostor nejvhodnější?

 

Samolepící vinylová podlaha

Samolepící vinylová podlaha

Přemýšlíte právě o změně podlahy a nevíte, jakou vybrat? Nechce se vám volat odborníky a zároveň si na víc, než na položení koberce netroufnete? Vyzkoušejte samolepící vinylovou podlahu, která je velmi oblíbenou novinkou na trhu, o níž je stále větší zájem.

 

Podlahy oživíte s d-c-fix fóliemi – rychle a efektivně

Podlahy oživíte s d-c-fix fóliemi – rychle a efektivně

Už jste objevili kouzlo samolepicí podlahové dlažby? Inspiraci a příklady, co dokážou udělat s vaším interiérem samolepicí fólie d-c-fix, jsme už pro vás připravili dříve. Tentokrát se zaměříme na možnosti proměn podlahových krytin, ať už se jedná o krytinu pěnovou nebo samolepicí dlaždice. A taky na další zajímavosti.

 

Trendy v kobercích a bytovém textilu v roce 2011

Trendy v  kobercích a bytovém textilu v roce 2011

Stejně tak jako v módě, tak i ve výzdobě interiéru je možné každý rok pozorovat určité trendy a inovace. Rok 2011 bude podle předních designérů ve znamení přírody, a to nejen ve vzorech bytového textilu a koberců, ale také v použitých materiálech. Aby bylo souznění s přírodou úplné, výroba interiérových doplňků je maximálně ohleduplná k životnímu prostředí.

 

Vhodná podlahová krytina do ložnice

Vhodná podlahová krytina do ložnice

Ložnice je místem, kde po náročném dni odpočíváme, kde regenerujeme a čerpáme zpět ztracené síly, ba co víc, je místem, kde trávíme třetinu svého života tolik potřebným spánkem. A aby byl spánek opravdu kvalitní, je nutné vybírat skutečně pečlivě celé zařízení ložnice. A kde jinde začít, než od podlahy?

 

Vyplatí se renovace parket? A jak při ní postupovat?

Vyplatí se renovace parket? A jak při ní postupovat?

Parkety jsou stále velmi oblíbeným druhem podlahy, mohou být ozdobou jak starších, tak i moderních interiérů. Parketová podlaha vyniká dlouhou životností, snadnou údržbou a také atraktivním vzhledem. Jenomže co dělat, když mají parkety již to nejlepší za sebou, jsou poškozené, zašlé, nebo vržou?

 

Další z této rubriky

Nová podlaha do dětského pokoje? Zvolte vinyl

Nová podlaha do dětského pokoje? Zvolte vinyl

Uvažujete, jaký materiál zvolit do dětského pokoje? Nevíte podle čeho se nejlépe rozhodnout? Chcete skloubit pěkné a teplejší materiály s praktičností a lehkou údržbou?

 

Kvalitní a odolné dřevěné podlahy

Kvalitní a odolné dřevěné podlahy

Kdo chce mít krásnou a odolnou dřevěnou podlahu, nesmí podcenit péči o ni od samého začátku. Při výběru povrchové úpravy si lze zvolit ze dvou ochranných materiálů – oleje nebo laku. Podívejme se nyní na nabídku speciálních laků pro ošetření dřevěných podlah a na práci s nimi.

 

Dubová podlahová prkna Mosaic

Dubová podlahová prkna Mosaic

Přestože dnes žijeme v době plastové a mnoho nových materiálů předčí svými vlastnostmi ty původní, přírodní, dřevěná podlaha je svým způsobem nenahraditelná. Dubové podlahové prkno je v našich domovech oblíbené po stovky let a stále nám má tento materiál co nabídnout.

 

Parketová podlaha

Parketová podlaha

Navzdory širokému výběru plovoucích podlah přicházejí klasické vlysové podlahy opět ke slovu. Chůze po parketách je velmi příjemná, podlaha se snadno a lehce udržuje a svou nezaměnitelnou krásou obohatí každý interiér.

 

Kaučukové podlahoviny

Kaučukové podlahoviny

Odolnost, pevnost, ohebnost, rozměrová stálost a trvanlivost a snadná a levná údržba. To jsou ty nejlepší vlastnosti, které může podlahová krytina mít. Proto je kaučuková podlahovina jednou z nejžádanějších podlahových krytin.

 

Cementové potěry jsou stále nejoblíbenější a využívají nové technologie

Cementové potěry jsou stále nejoblíbenější a využívají nové technologie

Při realizaci podlah všech typů je důležité vytvořit kvalitní podkladovou vrstvu. Ta musí být rovná, odolná a připravená na pokládku podlahového materiálu. Nejpoužívanější metodou v rámci hrubých podlah je cementový potěr.

 

Podlahy ze dřeva

Podlahy ze dřeva

Trendem současného bydlení je návrat k přírodním materiálům, a tak svůj „come-back“ zažívají také dřevěné podlahy. Umělé materiály jsou i přes své výhody poněkud na ústupu. Co můžeme od dřevěné podlahy očekávat?

 

Vintage podlahy jsou trendem i u vinylových podlah

Vintage podlahy jsou trendem i u vinylových podlah

V posledních letech chtějí lidé do svých domovů dostat nádech přírody a dojem ruční práce zpracování materiálů. Tyto efekty se objevují nejen na textilu a tapetách, ale i na podlahových krytinách. Proto jsou čím dál více vyhledávané podlahy, které působí dojmem opotřebovaného a starého dřeva (tzv. vintage podlahy).

 

Partnerské weby

Reklama

Další zajímavé magazíny ...

Světadíly.cz

Světadíly

Portál do světa cestování. Každý den nové články, tipy na cesty, recenze, fotografie. Nabídka zájezdů a ubytování po cecelém světě

TureckoDovolená.eu

Dovolená v Turecku

Poznejte barvy a krásy Turecka s naším průvodcem pro cestovatele.

GolfovýMagazín.cz

Golfový magazín

Online golfové statistiky, rady a tipy pro zlepšení hry, objevte s námi kouzlo golfu!

Rudé-Moře.com

Rudé moře

Vše o rudém moři, fauna a flóra, oblíbená letoviska a potápěčské lokality.

ŘeckoZájezdy.cz

Řecko zájezdy

Stránky zaměřené na Řecko a řecké ostrovy. Zajímavé tipy a informace pro cestovatele.

Mapa webu | nastavit jako domovskou stránku

© Bydlení pro každého  |  webdesign a programování: weto.cz webdesign
TOPlist RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom